پرسش های متداول
بعد از اینکه آگهی را ثبت نهایی کردم چه زمانی می توانم آن را ببینم؟

کمتر از 24 ساعت آگهی شما توسط تیم ما بررسی شده و تأیید می شود.