خرید و فروش زمین در دماوند


ویژه
۴
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۵۰۰ متری

دماوند

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۴۰۰ متری

دماوند

توافقی

ویژه
۳
زمین
۵۱۵ متری

دماوند

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
زمین
۶۵۰ متری

دماوند

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک