خرید و فروش کردان


ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۵۰۰ متری

کردان

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۱۰ متری

کردان

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۱۵۷۵ متری

کردان

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

کردان

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۶۵۰ متری

کردان

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۴ سال ساخت
۱۲۶۰ متری

کردان

۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۵۰۰ متری

کردان

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱۲ سال ساخت
۲۰۰۰ متری

کردان

۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
نوساز
۵۰۰ متری

کردان

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۵۶۸ متری

کردان

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۶۱۰ متری

کردان

۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۵۰۰ متری

کردان

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۴۰۰ متری

کردان

توافقی

ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۱۳۰ متری

کردان

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ 1000 متری در کردان
ویژه
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

کردان

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۳۷۰ متری

کردان

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۱۶ متری

کردان

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۲۰ متری

کردان

۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۶۱۰ متری

کردان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
خانه ویلا کلنگی
۷ سال ساخت
۱۸۰۴ متری

کردان

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک