خرید و فروش زمین در لاهیجان


زمین
۵۸۷ متری

لاهیجان

۱,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۱۰۰۰ متری

لاهیجان

۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 480 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۴۸۰ متری

لاهیجان

شاخص

۱,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۴۶۵ متری

لاهیجان

۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۳۰۰۰ متری

لاهیجان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۹۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۶۷۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۱۷۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۴۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۷۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۱۴ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
زمین
۲۰۰۰ متری

لاهیجان

املاک امیرگستر لاهیج

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۹۰۰ متری

لاهیجان

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 1200 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۱۲۰۰ متری

لاهیجان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین تجاری 400 متری همراه با مغازه وسوله در لاهیجان
ویژه
زمین
۴۰۰ متری

لاهیجان

۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 400 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۴۰۰ متری

لاهیجان

۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 500 متری در لاهیجان
ویژه
زمین
۵۰۰ متری

لاهیجان

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۸۶۰ متری

لاهیجان

۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک