خرید و فروش محمود آباد


ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۲۰۰ متری

محمود آباد

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۰ متری

محمود آباد

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۵۰ متری

محمود آباد

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۱۷ متری

محمود آباد

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

محمود آباد

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

محمود آباد

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۵۰ متری

محمود آباد

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۸۰ متری

محمود آباد

۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۱۰ متری

محمود آباد

۳,۸۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۰۰ متری

محمود آباد

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۲۰ متری

محمود آباد

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۲۰ متری

محمود آباد

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۲۰۰ متری

محمود آباد

۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۹۱ متری

محمود آباد

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۲۰ متری

محمود آباد

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
باغ-ویلا
نوساز
۴۰۰ متری

محمود آباد

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۰۰ متری

محمود آباد

۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۵۰ متری

محمود آباد

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۵۰ متری

محمود آباد

۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۱۷ متری

محمود آباد

۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۰۰ متری

محمود آباد

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۴۰ متری

محمود آباد

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۳۳۰ متری

محمود آباد

۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

محمود آباد

۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

محمود آباد

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۳۰۰ متری

محمود آباد

۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۰۶ متری

محمود آباد

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک