خرید و فروش نوشهر


ویژه
۲
زمین
۲۸۰۰ متری

نوشهر

توافقی

فروش زمین 769 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۷۶۹ متری

نوشهر

۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۳۳۰ متری

نوشهر

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۳۵ متری

نوشهر

۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۱۰ متری

نوشهر

توافقی

زمین
۳۰۱ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

نوشهر

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۱۶۵۰ متری

نوشهر

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۶۳ متری

نوشهر

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۶۵ متری

نوشهر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۷۰۰۰ متری

نوشهر

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۰۰ متری

نوشهر

الفاخزر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۲۱ متری

نوشهر

الفاخزر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۳۰۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۴۵۰ متری

نوشهر

۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۷۰ متری

نوشهر

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۶۱۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۸۱۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۳۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۶۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش باغ-ویلا 900 متری در نوشهر
ویژه
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۹۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۲۵۰۰۰ متری

نوشهر

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۶۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۱۷۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

فروش باغ-ویلا 1100 متری در ونوش نوشهر
ویژه
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۱۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۵۸۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۰۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک