خرید و فروش نوشهر


ویژه
۲
زمین
۲۸۰۰ متری

نوشهر

توافقی

فروش زمین 769 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۷۶۹ متری

نوشهر

۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
نوساز
۳۳۰ متری

نوشهر

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۳۵ متری

نوشهر

۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۱۰ متری

نوشهر

توافقی

زمین
۳۰۱ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۰۰ متری

نوشهر

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۱۶۵۰ متری

نوشهر

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۶۳ متری

نوشهر

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۶۵ متری

نوشهر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۷۰۰۰ متری

نوشهر

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۰۰ متری

نوشهر

الفاخزر

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۲۱ متری

نوشهر

الفاخزر

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۳۰۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۴۵۰ متری

نوشهر

۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۷۰ متری

نوشهر

۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۶۱۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۸۱۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۳۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۵۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک