خرید و فروش نوشهر - صفحه ۲


ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۲۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۸۳۶ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۵۷۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۵۲۵ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۷۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۹۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۸۸۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۴۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۶۸۵ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۹۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۵۲۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۱۲۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۶۹۸ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۳۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۵۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۶۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۸۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۴۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۸۶ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۶۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۲۶ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۷۶۵ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۸۶۵ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۸۵ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۳۰۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۳۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۴۰ متری

نوشهر

املاک مهرویلا

۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش فوری زمین 1000 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۱۰۰۰ متری

نوشهر

املاک شاهین

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 2050 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۲۰۵۰ متری

نوشهر

املاک شاهین

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۰۰ متری

نوشهر

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک