خرید و فروش زمین در نوشهر


زمین
۳۰۱ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۱۶۵۰ متری

نوشهر

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۷۰۰۰ متری

نوشهر

۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
زمین
۳۰۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۴۵۰ متری

نوشهر

۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۲۵۰۰۰ متری

نوشهر

توافقی

فروش فوری زمین 1000 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۱۰۰۰ متری

نوشهر

املاک شاهین

۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 2050 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۲۰۵۰ متری

نوشهر

املاک شاهین

توافقی

فروش زمین 420 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۴۲۰ متری

نوشهر

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 455 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۴۵۵ متری

نوشهر

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 313 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۳۱۳ متری

نوشهر

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 250 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۲۵۰ متری

نوشهر

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 282 متری در کندلوس
ویژه
زمین
۲۸۲ متری

نوشهر

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۹۹۹۹۹ متری

نوشهر

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 540 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۵۴۰ متری

نوشهر

۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 321 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۳۲۱ متری

نوشهر

۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 480 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۴۸۰ متری

نوشهر

۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
زمین
۳۳۰ متری

نوشهر

املاک آبان داد

۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۲۷۰ متری

نوشهر

۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
زمین
۴۴۳ متری

نوشهر

۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک