خرید و فروش باغ وباغچه-باغ تالار در نوشهر


۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۹۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۳۰ متری

نوشهر

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۳۶۰ متری

نوشهر

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۲۹۰ متری

نوشهر

۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۴۵۰ متری

نوشهر

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
باغ وباغچه-باغ تالار
۶۰۰ متری

نوشهر

۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک