خرید و فروش رشت


فروش زمین 3500 متری در رشت
ویژه
زمین
۳۵۰۰ متری

رشت

توافقی

فروش زمین 1800 متری در رشت
ویژه
زمین
۱۸۰۰ متری

رشت

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 400 متری در رشت
ویژه
زمین
۴۰۰ متری

رشت

توافقی

ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۱۸ سال ساخت
۱۷۰ متری

رشت

توافقی

فروش زمین 9000 متری در رشت
ویژه
زمین
۹۰۰۰۰ متری

رشت

توافقی

آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۲۲ متری

رشت

۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۲۱ سال ساخت
۸۵ متری

رشت

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
زمین
۳۵۰۰ متری

رشت

۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
زمین
۲۸۰ متری

رشت

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۶
آپارتمان مسکونی
۳ سال ساخت
۱۰۰ متری

رشت

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۴۰ متری

رشت

توافقی

۶
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۹۰ متری

رشت

توافقی

ویژه
۲
زمین
۴۵۰۲ متری

رشت

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۷۴ متری

رشت

۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
تجاری-مغازه
۳ سال ساخت
۳۰۶ متری

رشت

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۳ سال ساخت
۲۵۵ متری

رشت

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۰۰ متری

رشت

۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۰۴ متری

رشت

۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین باموقعیت تجاری 900 متری در رشت
ویژه
زمین
۹۰۰ متری

رشت

۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۱۳ متری

رشت

۶۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۷۳ متری

رشت

۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش کشت وصنعت 800 متری در رشت
ویژه
کشت و صنعت
۸۰۰ متری

رشت

توافقی

پیش فروش ومشارکت درساخت 25۰ متری در بهشتی
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۵۰ متری

رشت

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 553 متری در بهشتی
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۵۵۳ متری

رشت

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش و مشارکت درساخت۳۴۲متری در یخسازی
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۴۲ متری

رشت

۱۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 204 متری در رشتیان
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۰۴ متری

رشت

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت۳۴۰ متری در بوستان
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۴۰ متری

رشت

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش ومشارکت درساخت 813 متری در باقراباد
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۱۳ متری

رشت

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک