خرید و فروش تهران


۴
پیش فروش ومشارکت درساخت
۷۳ متری

تهران

توافقی

فروش آپارتمان موقعیت اداری 181 متری در پاسداران
ویژه
آپارتمان موقعیت اداری
۱۵ سال ساخت
۱۸۱ متری

تهران

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان موقعیت اداری
نوساز
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۶
دامداری-دامپروری
۲۰۰۰۰۰ متری

تهران

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۲۹ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
تجاری-مغازه
نوساز
۱۰ متری

تهران

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
آپارتمان مسکونی
۱۴ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۰۳ متری

تهران

۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۴۰ متری

تهران

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۲۴۰ متری

تهران

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در نیاوران/شمال کاخ
ویژه
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۲۲ متری

تهران

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۸۵ متری

تهران

۴۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
نوساز
۳۰۰ متری

تهران

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۲۲۵ متری

تهران

۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۲۷ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۹ سال ساخت
۲۶۰ متری

تهران

۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
نوساز
۳۴۰ متری

تهران

۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۲۸ متری

تهران

۲۰,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۹۵ متری

تهران

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۶۲ متری

تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۸۵ متری

تهران

۳۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۰۰ متری

تهران

۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۱۲ سال ساخت
۲۲۰ متری

تهران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک