خرید و فروش تهران


ویژه
۱۰
آپارتمان موقعیت اداری
۱۷ سال ساخت
۵۱ متری

تهران

توافقی

آپارتمان مسکونی
۲۰ سال ساخت
۱۳۰ متری

تهران

۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
نوساز
۹۵ متری

تهران

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۹
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متری

تهران

آرکا

۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۵۵ متری

تهران

۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 145 متری در شهران جنوبی
ویژه
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۴۵ متری

تهران

۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۱۷ متری

تهران

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 30000 متری در پاکدشت
ویژه
زمین
۳۰۰۰۰ متری

تهران

۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۲
زمین
۵۵۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۹
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۱۲۸ متری

تهران

۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان اداری
۱۱ سال ساخت
۹۵ متری

تهران

۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
پیش فروش ومشارکت درساخت
۷۳ متری

تهران

توافقی

فروش آپارتمان موقعیت اداری 181 متری در پاسداران
ویژه
آپارتمان موقعیت اداری
۱۶ سال ساخت
۱۸۱ متری

تهران

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان موقعیت اداری
نوساز
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۶
دامداری-دامپروری
۲۰۰۰۰۰ متری

تهران

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۳۰ سال ساخت
۸۵ متری

تهران

۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
تجاری-مغازه
نوساز
۱۰ متری

تهران

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
آپارتمان مسکونی
۱۵ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۷۶ متری

تهران

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۶۰ متری

تهران

۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۱۰۳ متری

تهران

۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۵۰ متری

تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۴۰ متری

تهران

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
آپارتمان مسکونی
۸ سال ساخت
۲۴۰ متری

تهران

۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش آپارتمان مسکونی 110 متری در نیاوران/شمال کاخ
ویژه
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۱۱۰ متری

تهران

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۲۲ متری

تهران

۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

کلید املاک