خرید و فروش کشت و صنعت در تهران


فروش زمین مزروعی 5980000متری در روستای مرا‌ تهران
ویژه
کشت و صنعت
۵۹۸۰۰۰ متری

تهران

توافقی

۵
کشت و صنعت
۲۵۰۰۰ متری

تهران

توافقی

کلید املاک