خرید و فروش چمستان


۱
زمین
۲۵۰ متری

چمستان

توافقی

۱۰
زمین
۱۶۰۰ متری

چمستان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱
باغ-ویلا
۵ سال ساخت
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
باغ-ویلا
نوساز
۱۸۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۵۴۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۱
زمین
۲۵۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۴۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۶۸ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۱۳۵ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۳۲۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۵ سال ساخت
۴۵۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۹۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۱۸۰ متری

چمستان

سرپناه

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۳۲۰ متری

چمستان

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۲
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۴۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۲۰ متری

چمستان

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۲۵۰ متری

چمستان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۹ سال ساخت
۲۷۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۸۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۲۰۰ متری

چمستان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۵۰ متری

چمستان

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۱۵۰ متری

چمستان

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۴۵ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۳۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۴۰ متری

چمستان

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۷ سال ساخت
۲۴۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۳
زمین
۲۰۰۰ متری

چمستان

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک