خرید و فروش چمستان


ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۵۰ متری

چمستان

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۸ سال ساخت
۲۷۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۸۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۰۰ متری

چمستان

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

چمستان

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۱۵۰ متری

چمستان

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
نوساز
۱۴۵ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۳۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۱۴۰ متری

چمستان

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۴۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۳
زمین
۲۰۰۰ متری

چمستان

۱,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
باغ-ویلا
نوساز
۲۰۰ متری

چمستان

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۶۰ متری

چمستان

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

چمستان

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۲۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۳۰ متری

چمستان

توافقی

ویژه
۵
باغ-ویلا
نوساز
۳۵۰ متری

چمستان

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۹۰ متری

چمستان

۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

چمستان

توافقی

کلید املاک