خرید و فروش نور


ویژه
۳
باغ-ویلا
نوساز
۴۵۰ متری

نور

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

نور

سرپناه

توافقی

ویژه
۶
باغ-ویلا
نوساز
۲۳۰ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۲۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۱۹۵ متری

نور

توافقی

ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
۲ سال ساخت
۱۳۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۴۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

نور

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۴۰ متری

نور

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
زمین
۱۰۰۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
باغ-ویلا
۲ سال ساخت
۲۵۰ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۸
آپارتمان مسکونی
۷ سال ساخت
۱۷۸ متری

نور

توافقی

ویژه
۱
زمین
۶۵۰ متری

نور

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۷۰ متری

نور

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
زمین
۷۷۷۱ متری

نور

۲۴,۸۶۷,۲۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۵۰ متری

نور

۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۶ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۱۸۰ متری

نور

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۷۵۰ متری

نور

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۷
زمین
۲۵۰ متری

نور

۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۳۸۰ متری

نور

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
زمین
۲۸۸ متری

نور

۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۵۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۶
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۷
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۴
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۵۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۵
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۱
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۱۵ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۲۸۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
باغ-ویلا
۳ سال ساخت
۴۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

کلید املاک