خرید و فروش باغ-ویلا در نور


ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۴۰۰ متری

نور

توافقی

ویژه
۷
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

نور

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۴۰ متری

نور

۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
باغ-ویلا
نوساز
۲۵۰ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
نوساز
۲۷۰ متری

نور

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۴ سال ساخت
۲۰۰ متری

نور

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۱۸۰ متری

نور

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۷۵۰ متری

نور

۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۸۰ متری

نور

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۵۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۶
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۴
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۵۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۵
باغ-ویلا
نوساز
۲۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۱
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۱۵ متری

نور

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۱۰
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۲۸۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۴۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۰۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۷
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۲۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

۹
باغ-ویلا
۱ سال ساخت
۳۴۰ متری

نور

املاک مرکزی امیردشت

توافقی

کلید املاک