خرید و فروش نوشهر - صفحه ۳


فروش زمین 420 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۴۲۰ متری

نوشهر

۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 455 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۴۵۵ متری

نوشهر

۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 313 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۳۱۳ متری

نوشهر

۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 250 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۲۵۰ متری

نوشهر

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 282 متری در کندلوس
ویژه
زمین
۲۸۲ متری

نوشهر

۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
زمین
۹۹۹۹۹ متری

نوشهر

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۶۸۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۸۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۴۵۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

توافقی

ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۶۳۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۷ سال ساخت
۵۰۰۰ متری

نوشهر

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۵۰۰ متری

نوشهر

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۷ سال ساخت
۲۵۰ متری

نوشهر

۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۶ سال ساخت
۲۷۰ متری

نوشهر

۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۵
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۴۳۰ متری

نوشهر

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۱۴ سال ساخت
۳۳۰ متری

نوشهر

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۷۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۶۵۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۱۰۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۷۰۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۱۰ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۲۰۴ متری

نوشهر

مشاوراملاک کالج

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۴۵ متری

نوشهر

۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۸۰ متری

نوشهر

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۶
خانه ویلا کلنگی
۲ سال ساخت
۳۷۰ متری

نوشهر

۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 540 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۵۴۰ متری

نوشهر

۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 321 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۳۲۱ متری

نوشهر

۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰

تومان
فروش زمین 480 متری در نوشهر
ویژه
زمین
۴۸۰ متری

نوشهر

۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک