خرید و فروش آپارتمان مسکونی در تهران


ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۱۰۰ متری

تهران

۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۴ سال ساخت
۹۲ متری

تهران

۳,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۷ سال ساخت
۱۹۰ متری

تهران

۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۴۸ متری

تهران

۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۴
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۴۵ متری

تهران

۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۵
آپارتمان مسکونی
۲۶ سال ساخت
۶۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۵ سال ساخت
۸۸ متری

تهران

۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱ سال ساخت
۹۵ متری

تهران

۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۲۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۵
آپارتمان مسکونی
نوساز
۱۵۵ متری

تهران

توافقی

ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۵۵ متری

تهران

۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۷
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۱۵ متری

تهران

۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۱۷۸ متری

تهران

۲۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۳
آپارتمان مسکونی
۲۰ سال ساخت
۵۱ متری

تهران

۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
آپارتمان مسکونی
۶ سال ساخت
۱۳۳ متری

تهران

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۶ سال ساخت
۱۰۷ متری

تهران

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
۱۹ سال ساخت
۹۸ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱۰
آپارتمان مسکونی
نوساز
۲۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱
آپارتمان مسکونی
نوساز
۹۱ متری

تهران

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
۳
آپارتمان مسکونی
۱۴ سال ساخت
۱۱۶ متری

تهران

۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
کلید املاک