کلید املاک > خرید و فروش > ایران > پیش فروش ومشارکت درساخت

خرید و فروش پیش فروش ومشارکت درساخت در تهران


ویژه
۲
پیش فروش ومشارکت درساخت
۶۰ متری

تهران

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۴
پیش فروش ومشارکت درساخت
۶۰ متری

تهران

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
ویژه
۹
پیش فروش ومشارکت درساخت
۹۳۰۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متری

تهران

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش پروژه بزرگ یاران درمنطقه۲۲
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متری

تهران

توافقی

فروش امتیاز برج های منطقه۲۲
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۵ متری

تهران

توافقی

فروش امتیاز نارنجستان۴در تهران
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۰ متری

تهران

توافقی

فروش امتیاز نارنجستان149 متری در تهران
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۴۹ متری

تهران

توافقی

ویژه
۴
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۴۵ متری

تهران

املاک سام

توافقی

ویژه
۶
پیش فروش ومشارکت درساخت
۳۰۰۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۲
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۸۰۰۰ متری

تهران

توافقی

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۳۰ متری

تهران

توافقی

پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۳۶ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۹۳۰۰ متری

تهران

توافقی

ویژه
۱
پیش فروش ومشارکت درساخت
۲۰۰۰ متری

تهران

توافقی

فروش امتیاز واحد۹۶متری در نیروهوایی ارتش
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۹۶ متری

تهران

توافقی

پیش فروش اپارتمان ۸۰متری در استاد معین
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۸۰ متری

تهران

۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش نارنجستان۳
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۴۹ متری

تهران

۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
امتیاز در منطقه۲۲
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متری

تهران

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تومان
پیش فروش پروژه رومنس در غرب تهران
ویژه
پیش فروش ومشارکت درساخت
۱۰۰ متری

تهران

توافقی

کلید املاک